Documents & Reports

Poland Catching -Up Regions Three : Supporting Regional Innovation and Entrepreneurship - Lodzkie, Podlaskie, and Dolnoslaskie Regions