Skip to Main Navigation

Đóng góp do Quốc gia tự xác định của Việt Nam : Thích ứng với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực giao thông đường bộ và Giảm thiểu phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực giao thông vận tải (Vietnamese)

Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) của Việt Nam theo Công ước của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) xác định rằng thích ứng với biến đổi khí hậu phải gắn với phát triển bền vững. Mối liên hệ rõ ràng cũng được công nhận giữa các yếu tố giảm thiểu và thích ứng của NDC. Các nhiệm vụ chiến lược thích ứng đã được xác định là: (i) nâng cao hiệu quả thích ứng thông qua tăng cường quản lý nhà nước và các nguồn lực; (ii) tăng khả năng chống chịu và thích ứng của các cộng đồng, các thành phần kinh tế và các hệ thống sinh thái; (iii) giảm thiểu rủi ro thiên tai và giảm thiểu thiệt hại, sẵn sàng ứng phó với các hiện tượng thiên tai gia tăng và các hiện tượng khí hậu cực đoan do biến đổi khí hậu. Liên quan đến lĩnh vực đường bộ, NDC thừa nhận rằng cả mạng lưới đường bộ quốc gia và địa phương đều có nguy cơ bị ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu.

Details

 • Author

  World Bank

 • Document Date

  2022/06/27

 • Document Type

  Report

 • Report Number

  173076

 • Volume No

  1

 • Country

  Vietnam,

 • Region

  East Asia and Pacific,

 • Disclosure Date

  2022/06/27

 • Disclosure Status

  Disclosed

 • Doc Name

  Đóng góp do Quốc gia tự xác định của Việt Nam : Thích ứng với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực giao thông đường bộ và Giảm thiểu phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực giao thông vận tải

Downloads

COMPLETE REPORT

Official version of document (may contain signatures, etc)

 • Official PDF
 • TXT*
 • Total Downloads** :
 • Download Stats
 • *The text version is uncorrected OCR text and is included solely to benefit users with slow connectivity.

Citation

World Bank

Đóng góp do Quốc gia tự xác định của Việt Nam : Thích ứng với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực giao thông đường bộ và Giảm thiểu phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực giao thông vận tải (Vietnamese). Washington, D.C. : World Bank Group http://documents.worldbank.org/curated/en/099305006272235534/P17140300733e40c4098c806ab181c180a7